Stabæk Satyren

You don't want Sitting as your enemy!

Til forsiden Gi rasisme r¯dt kort!

         

 Tilbake

Vestfronten

17.08.2011

Riktig mann på riktig plass

Bilde Elefantjeger Lars Holter-Sørensen

Lars Holter-Sørensen tar de tøffe beslutningene

Har vi egentlig noe valg?

Situasjonen for Stabæk er alvorlig. Lisensen vil etter alt å dømme gå i orden. Problemet er arenasituasjonen. I slutten av november kommer Didde og Ulle til å kaste gresset ut av Telenor Arena og har fått seg Norges største messehall sponset av Bærum kommune: Deg og meg.

Dette får ikke Stabæk gjort noe med. Retten til å styre den prosessen sa vi fra oss i sommer da vi ikke kunne stille garantier.

Nå har klubben sendt ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte. I media presenteres dette som at krisen er total.

Er det noe positivt å trekke ut av dette?

Vi er overbevist om det. Lars Holter-Sørensen står fram som riktig mann i riktig posisjon for klubben. Det må tas grep - tøffe grep. Det gjør vi nå. Hele klubben spavendes. Unødvendige kostnader skal vekk. Permitteringsgrepet innebærer at Stabæk betaler lønn og sysselsetter sine ansatte i 14 dager. Deretter blir det for mange permittering som innebærer at de fristilles fra jobben og Stabæks lønnsforliktelser opphører. Det offentlige yter dagpenger i permitteringsperioden. For mange vil dette innebære en dramatisk inntektsreduksjon. Vi må regne med at flere kan si opp i permitteringstiden og ta seg annet arbeide.

Lurt?
Med dette grepet kan klubben bygges fra grunnen av. Ved å sette "tæring etter næring" vil Stabæk nå ha mulighet til å tilpasse kostnadsstrukturen etter inntektssiden. Ved spill på Nadderud som er det sterkeste alternativet til Telenor Arena må klubben drives helt annerledes enn vi har gjort. Etter all sannsynlighet vil NFF være pragmatiske i forhold til dipensasjoner for at Stabæk skal få spille på Nadderud i 2012 under forutsetning av at det arbeides fram håndfaste planer om utbedring eller nybygging. Med dette bakteppet kan Stabæk nå finne ut hva klubben MÅ ha, ikke hva vi VIL ha av lønnede funksjoner i klubben.

Farvel VIP, velkommen dugnad
Nadderud vil bety det endelige farvel til VIP-fasiliteter. Betyr det at alle sponsorene forsvinner? Nei. Mange av de vi har snakket med er ikke sponsorer for å få rekecocktail og lapdance på match, men simpelthen for å støtte klubben i lokalmiljøet. Færrest mulig ansatte vil innebære store dugnadsforpliktelser for hele klubbapparatet. Vi synes dette er litt romantisk. Færre innleide vakter med walkie talkies. I stedet har vi aldermannsligaen, junioravdelingene, foreldre og andre støttespillere som stiller opp og gjør kampene til laget til en fest med skikkelig lokal tilhøringhet.

Farvel til overbetalte spillere
Stabæk har spillere som har årslønn opp mot 2 millioner. De aller fleste av disse elefantsyke lønnsavtalene går ut ved årsskiftet. Heldigvis. I dag er lønssnivået i ferd med å normaliseres. Tiden da benkeslitere fikk millionlønn er forhåpentlig forbi. I stedet vil lønninger rundt halvmillionen for de beste spillerne muliggjøre livskraftig elitefotball i Norge uten kunstig åndedrett fra rike onkler. Vi håper også at dette vil åpne for større plass til unge lovende norske juniorspillere. Dete vil tiden vise. Vi koser oss over at kjøpeklubber som RvBK har regnskapstall som er atskillig verre enn våre. Takk til JJJ. Hva betyr dette for stallen vår neste år? Selvsagt vil spillere som Farnerud, Skjønsberg, Andersson og Palmason få tilbud om nye kontrakter. Vi må forvente at vi mister en del spillere som ikke vil fortsette under endrede betingelser. Samtidig åpner det nye dører. Unggutta som har kommet inn på laget har overbevist. Mix, Hedenstad, Gromstad, Hammer og Aase er alle herlige spillere fra egen junioravdeling. Spillere som har tatt nivået og vist seg tilliten verdig.

Tilbake til klubbens sjel
Det vi nå har skissert er faktisk klubbens worst case scenario. Verre er det ikke. For oss med blaatt blod i årene er dette slett ikke så ille. Vi må hente fram sjela fra 2005 igjen. 2005 er for mange av oss det beste året i klubbens historie. Det var året suksess- og eventyrklubben fikk sjel. Da vi gikk mann av huse og viste at vi står opp for klubben i motgang. Grunnfjellet var stort. Det er like stort nå. Det viser innsamlingsaksjonen til Ingebrigt. Bæringer har vrengt lommer og lommebøker og bidratt med 1 million. En retur til Nadderud gir oss supporterpuben tilbake. Dette er viktig for rekruttteringen av fans og for vedlikeholdet av den sosiale tilhørigheten vi har til klubben og andre Stabækfans.

Så kommer utfordringa til oss:

Å gjenskape entusiasmen rundt VÅR klubb. Klubben vi alle elsker. Klubben er oss.


Her er reglene om permittering:

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Hvis det er på det rene eller overveiende sannsynlig at det vil bli permanent, skal oppsigelse brukes.

Regler for permittering
Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". De ulovfestede reglene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er Hovedavtalen mellom LO og NHO. Vi tar her opp de mest sentrale reglene rundt permittering.
Hel og delvis permittering

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten. For rett til stønad fra NAV må arbeidstaker være permittert minst 40 prosent.

Vilkår for permittering
For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med videre.

Utvelgelse
Ansiennitetsprinsippet skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut i fra saklig grunn.

Forhåndsvarsel
Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før iverksettelse.

Ved konflikter og ulegitimert fravær gjelder etter avtalen ingen varslingsfrist ved permittering, og ved uforutsette hendelser som for eksempel naturkatastrofer er det satt en 2-dagersfrist. Store deler av Hovedavtalens bestemmelser om permittering har etter hvert blitt sedvane. Varselsfristene vil derfor trolig gjelde også for de som ikke er bundet av den. Noe annet kan imidlertid følge av annen tariffavtale eller arbeidsreglement.

I varslingsperioden skal man arbeide og følgelig motta lønn som vanlig. Varslingsperioden vil følges av en lønnspliktperiode. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på stønad fra NAV Arbeid.

Lønnsplikt
Etter iverksettelse av permittering vil arbeidsgiver ha 5 dagers lønnsplikt. Hvis arbeidstaker permitteres mindre enn 40 prosent vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i 15 dager.

Permitteringens lengde
I permitteringsvarsel skal permitteringstiden angis. Dersom arbeidsgiver ikke vet hvor lenge behovet vil vare, kan permittering gis på ubestemt tid, men likevel innenfor maksimal grense som for tiden er 52 uker.

Arbeidstakers plikt til å møte på arbeid igjen
Når angitt permitteringstid er over er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker i alminnelighet være forpliktet til å møte på arbeidet igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det. Det betyr at arbeid i permitteringsperioden må være av midlertidig art og med ubestemt tidsavgrensing.

Oppsigelse fra arbeidstaker
Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over kan arbeidstaker si opp med 14 dagers varsel. Oppsigelse gjelder fra dato den er arbeidsgiver i hende.

Arbeidstaker må påregne arbeidsplikt hvis det er arbeid i bedriften. Hvis ikke faller arbeidsplikt og lønnsplikt bort. 14 dagers frist gjelder også for delvis permitterte.
Arbeidstaker som allerede har sagt opp sin stilling før permitteringsbehovet oppstod vil trolig bli omfattet av permittering uten lønn som for de øvrige.
Oppsigelse fra arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstaker som er permittert vil arbeidsgivers lønnsplikt inntre for lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid, etter ordinære oppsigelsesregler.

Arbeidstaker vil normalt ha arbeidsplikt, men hvis det ikke er arbeid i bedriften vil likevel arbeidsgiver ha lønnsplikt.

 Tilbake

Publiseringsløsning og webdesign levert av: iSee as